Aukční řád

TINKY SHOPS s.r.o., IČ: 04144619, zastoupená:
Evou Kortusovou, Štěpánkou Eiseltovou
a Ing. Janem Volfem, jednateli

se sídlem: Na Tarase 137, Dušníky, 277 42 Obříství
zapsaná: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 243089ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Závaznost Aukčního řádu
Vyhlašovatel i účastník aukce je povinen postupovat v souladu s tímto Aukčním řádem („aukční řád“).

Výkladová pravidla
V případě rozporu mezi tímto aukčním řádem a obchodními podmínkami obchodní společnosti TINKY SHOPS s.r.o. se přednostně užijí ustanovení obchodních podmínek.

Definice některých pojmů
Pojmy, které se shodují s definicemi užívanými v obchodních podmínkách vydaných obchodní společností TINKY SHOPS s.r.o., mají shodný význam jako uvedený v obchodních podmínkách, není-li stanoveno jinak. Nad rámec definic užívaných v obchodních podmínkách se pro účely aukčního řádu rozumí:

 • „aktuální hodnota produktu“ tj. v holandské aukci zveřejněná dynamicky se snižující hodnota;
 • „aukce“ způsob, kterým je produkt vystaven a nabídnut zákazníkům v souladu s aukčním řádem a za podmínek stanovených aukční vyhláškou, za cenu, jejíž výše je tvořena dynamicky po dobu trvání aukce;

Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, ani elektronickou aukcí ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

 • „konečná hodnota produktu“ cena, kterou účastník aukce akceptoval během probíhající aukce a produkt tak zakoupil za ,,aktuální hodnotu produktu;
 • „aukční vyhláška“ formulář, v němž vyhlašovatel upřesňuje podmínky účasti v aukci a specifikuje vystavený produkt;
 • „doba trvání aukce“ lhůta, během níž jsou účastníci oprávněni zakoupit produkt za aktuální hodnotu produktu“;
 • „konec / ukončení aukce“ vyhlašovatelem stanovený čas ukončení aukce nebo jiný, tímto aukčním řádem nebo obchodními podmínkami stanovený úkon či okolnost, kterým je vyhlášená aukce ukončena;
 • „počátek aukce“ vyhlašovatelem stanovený čas počátku aukce;
 • „účastník“ zákazník, který sleduje probíhající aukci;
 • „vítězný účastník“ zákazník, který zakoupil produkt za „aktuální hodnotu produktu“;
 • „vyhlašovací hodnota produktu“ počáteční hodnota produktu před prvním automatickým snížení ceny;
 • „vyhlašovatel“ TINKY SHOPS s.r.o., IČ: 04144619,
 • zast. Evou Kortusovou, Štěpánkou Eiseltovou a Ing.Janem Volfem, jednateli
  se sídlem: Na Tarase 137, Dušníky, 277 42 Obříství
  zapsaná: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243089

AUKCE

Účastníkem aukce může být pouze fyzická osoba starší 18 let za předpokladu, že je zaregistrována v zákaznické sekci eshopu www.tinky.cz a je plně svéprávná.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY AUKCE

Průběh aukcí je založen na těchto obecných principech:

 • účelem aukce je stanovení konečné hodnoty produktu a identifikace vítězného účastníka;
 • aukční systém vyhlašovateli aukce zpřístupní kontaktní údaje na vítězného účastníka. Vítězný účastník následně dokončí nákup stejným způsobem, jako při standardní objednávce;

Holandská aukce
Holandskou aukcí se rozumí otevřená aukce s klesající cenou. Aktuální hodnota produktu je tvořena dle vyhlašovatelem stanoveného, případně aukčním systémem nastaveného algoritmu pro postupné snižování vyhlašovací hodnoty produktu.

VYHLÁŠENÍ AUKCE

V aukční vyhlášce je vyhlašovatel povinen:

 • Pravdivě popsat vystavovaný produkt. Odpovědnost za správnost, pravdivost a soulad popisu vystavovaného produktu se zákonem nese výlučně vyhlašovatel;
 • Stanovit vyhlašovací hodnotu pohledávky;
 • Stanovit maximální dobu trvání aukce;

Nepovinné náležitosti aukční vyhlášky V aukční vyhlášce vyhlašovatel dále může: Nastavit (odložit) čas zahájení aukce, jinak je aukce zahájena jejím vyhlášením;

ÚČAST V AUKCI

Účast v aukci je podmíněna registrací a účastníkovu akceptací obchodních podmínek a aukčního řádu.
Podmínky registrace, ověření registrovaných účastníků a nakládání s údaji účastníků jsou zcela v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, a to za podmínek uvedených v příloze „Registrace a ochrana osobních údajů“.

Účastníkem aukce může být pouze fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a jsou plně svéprávné;

UKONČENÍ AUKCE

Holandská aukce je ukončena:

 • Pokud některý z účastníků aukce zakoupí produkt za aktuální hodnotu produktu, nebo v případě, že nedošlo k vydražení produktu po dobu trvání aukce.
 • Aukce končí stanoveným termínem, který nelze prodlužovat. Produkty lze v aukci nabízet opakovaně, celá aukce se však musí uskutečnit od počátku.

OPĚTOVNÉ VYHLÁŠENÍ AUKCE

Předpoklady a podmínky pro opětovné vyhlášení aukce
Aukci je možné opětovně vyhlásit pouze za splnění následujících podmínek:

 • byla-li skončena bez vysoutěžení vystavovaného produktu; anebo
 • nebyl-li vystavovaný produkt převzat vítězným účastníkem;

INFORMACE O AUKCI

Obecné informace

Identita účastníka aukce zůstává skryta.
Informace o vyhlášené aukci:

 • popis vystavovaného produktu;
 • maximální doba trvání aukce;
 • parametry stepu (částka z nominální hodnoty a časový interval);

Informace o neúspěchem ukončené aukci:

 • Všichni účastníci aukce jsou krátkým sdělením vyrozuměni o neúspěchu aukce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí v aukci se účastníci zavazují, že pokud se stanou vítězným účastníkem, vysoutěženou částku uhradí a následně produkt řádně převezmou.

Porušení shora uvedených pravidel vyhlašovatelem je považováno za hrubé porušení aukčního řádu a obchodních podmínek.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení reklamačního řádu. Váš TINKY SHOPS s.r.o.
Aukční řád je platný od 27.10.2015 do odvolání.
V případě změny aukčního řádu, je platný aukční řád, který byl v platnosti k datu nákupu.